Chokai Ga Yowai Anata E

audio clips


Track 1 through track 10:

Track 1  
Track 2  
Track 3  
Track 4  
Track 5  
Track 6  
Track 7  
Track 8  
Track 9  
Track 10  

Track 11 through track 20:

Track 11  
Track 12  
Track 13  
Track 14  
Track 15  
Track 16  
Track 17  
Track 18  
Track 19  
Track 20  

Track 21 through track 30:

Track 21  
Track 22  
Track 23  
Track 24  
Track 25  
Track 26  
Track 27  
Track 28  
Track 29  
Track 30  

Track 31 through track 40:

Track 31  
Track 32  
Track 33  
Track 34  
Track 35  
Track 36  
Track 37  
Track 38  
Track 39  
Track 40  

Track 41 through track 50:

Track 41  
Track 42  
Track 43  
Track 44  
Track 45  
Track 46  
Track 47  
Track 48  
Track 49  
Track 50  

Track 51 through track 60:

Track 51  
Track 52  
Track 53  
Track 54  
Track 55  
Track 56  
Track 57  
Track 58  
Track 59  
Track 60  

Track 61 through track 70:

Track 61  
Track 62  
Track 63  
Track 64  
Track 65  
Track 66  
Track 67  
Track 68  
Track 69  
Track 70  

Track 71 through track 80:

Track 71  
Track 72  
Track 73  
Track 74  
Track 75  
Track 76  
Track 77  
Track 78  
Track 79  
Track 80  

Track 81 through track 88:

Track 81  
Track 82  
Track 83  
Track 84  
Track 85  
Track 86  
Track 87  
Track 88